Esteu aquí

Acampada. Funcionament i condicions

Com fer una reserva

Per a realitzar una reserva, un cop hagueu decidit en quin terreny voleu realitzar els vostres campaments, trobareu un link a la paraula formulari. Aquest document serveix per a realitzar la petició de reserva. 

Un cop omplert, tan sols cal que ho envieu a: acampada@josepcarol.cat, on us indicaran si hi ha disponibilitat o no, en el terreny que hagueu escollit. 

Acampada.org, es posarà en contacte amb vosaltres per informar-vos de l'estat de la vostra petició. Si hi ha disponibilitat, rebreu un nou correu, on hi trobareu la següent documentació:

Contracte.

Acord retorn bestreta COVID-19.

Compromís de foc.

Normativa dels terrenys d'acampada.

 

Condicions de confirmació de la reserva

1. La reserva es confirmarà en el moment d’ingressar el dipòsit corresponent, retornar el contracte i el document de compromís de foc degudament signat i segellat abans de la data que s’estipuli al contracte.

2. L’arrendatari es compromet a fer efectiva la quantitat esmentada en el contracte.

3. Els pagaments que s’hagin d’efectuar al titular del terreny generats pel contracte es faran efectius el primer dia d’arribada.

4. Els acords o serveis que es puguin realitzar durant l’estada acordats amb el titular del terreny es faran efectius abans de deixar el terreny.

 

Modificacions o anul·lacions de la reserva

Les modificacions en el nombre de persones usuàries s'hauran de fer com a màxim 20 dies abans de la data d'inici de l'acampada. En cas d’anular l’estada per raons alienes a Acampada.org o al terreny, no es retornaran els diners de la bestreta.

 

Assegurances

Els terrenys d’Acampada.org tenen vigent una assegurança de responsabilitat civil que no eximeix a l’arrendatari de la seva responsabilitat de tenir vigent l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil de tots els participants al seu càrrec i de l’equip de monitors/responsables. Acampada.org i el propietari del terreny no tenen cap responsabilitat en cas que l’arrendatari no compleixi aquesta condició.

L’arrendatari es compromet a no fer un ús indegut de les instal·lacions i a complir la normativa especificada pel titular del terreny i/o Acampada.org, quedant sota la seva responsabilitat i pagament qualsevol reparació fruit de la seva negligència.

 

Tramitació documentació

Acampada.org tramitarà i lliurarà a l’arrendatari el permís d’acampada del titular del terreny. Paral·lelament, Acampada.org notificarà al corresponent consell comarcal i/o l’ajuntament on estigui localitzat el terreny d’acampada l'estada del grup. En el cas que aquestes institucions demanin documentació i/o informació adicional, acampada traslladarà la petició a l'arrendatari essent ell exclusivament qui haurà de tramitar aquesta documentació (p.ex assegurances). Una vegada l’arrendatari hagi fet arribar l’original del document de compromís de foc signat i segellat via correu postal o entrega en les nostres oficines, Acampada.org tramitarà aquest permís amb el Departament d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Medi Natural, el qual permet cuinar únicament amb fogonet de gas. En el cas que siguin més de dues nits d’estada, l’arrendatari s’encarregarà de notificar l’acampada a Direcció General de Joventut , essent ell l’únic responsable d’aquesta gestió.

Acampada.org emetrà i farà arribar la factura corresponent a la part de bestreta i la resta li correspondrà al titular del terreny qui podrà aplicar els impostos que legalment s'estableixin. Les estades a la Riba, el Prat de la Ribera i Mas de Barreda són una excepció, i serà Acampada.org qui emetrà la totalitat de la factura corresponent. A les factures emeses per Acampada.org s'aplicarà un 21% en concepte d'IVA, excepte les que s'emetin del campament Juvenil de la Riba que l'IVA aplicat serà d'un 10%.